شعبه یافت آباد در ابتدای سال 93 بمنظور سهل و الوصول بودن جهت بازدید سایر همکاران و مشتریان گرامی در سطح شهر تهران افتتاح شد تا دسترسی به محصولات به آسانی صورت گیرد .به علت عدم آشنایی سایر همکاران به منطقه شهرک ولی عصر (عج) و آشنا بودن با منطقه…